Wijzigingen in het Bouwbesluit per 1 januari 2015

03-10-2014 10:38

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 26 september in het Staatsblad wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 laten publiceren. De aanscherping van de EPC is conform de afspraken in het Lente-akkoord.

Hiermee zijn de volgende besluiten rond energiezuinigheid per 1 januari 2015 definitief geworden:

  • Een aanscherping van de EPG-eisen voor woningen en alle typen utiliteitsgebouwen. De EPG-eis voor bijvoorbeeld woningen wordt verlaagd van 0,6 naar 0,4.

  • Een verhoging van de thermische isolatie van dichte delen (minimale Rc-waarden naar 4.5 m2.K/W voor gevels en 6 m2.K/W voor daken. De Rc voor vloeren blijft 3.5 m2.K/W).

  • Een lichte versoepeling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (gemiddelde Uw (van ramen) van maximaal 1.65 W/m2K). De eis wordt per 1 januari 2015 gesteld aan de gemiddelde Uw van alle ramen. Er mogen dan dus ook ramen in een gebouw zijn met een slechtere Uw, als het gemiddelde maar voldoet aan 1.65 W/m2.K.

De gedifferentieerde verhoging van de Rc-waarden is conform het verzoek van de Lente-akkoord partijen. Ook landen om ons heen (België, Groot Brittannië) kennen gedifferentieerde isolatiewaarden.


Wat is beter: overal een Rc van 5,0 of een gedifferentieerde isolatiewaarde?
In 2012 is de naderende Rc eis van 5,0 uitgebreid onderzocht in opdracht van de partners van het Lente-akkoord. Uitkomst was dat een gedifferentieerde isolatie-eis dezelfde energiebesparing realiseert als een isolatie-eis van 5,0, maar wel tegen lagere kosten. Dit betekent dus dat de woning niet onnodig duurder wordt.
Het onderzoek is uitgevoerd door Nieman Raadgevende Ingenieurs. In het najaar van 2012 zijn er discussiebijeenkomsten met bouwpartijen gehouden. Zes zeer energiezuinige woningbouwprojecten zijn met de verschillende bouwpartijen gezamenlijk in de bouwkeet doorgesproken. Drie van deze projecten zijn met de praktijkprofessionals op de bouwplaats bezocht, waarbij de praktijkervaringen met Rc 5,0 en hoger in detail werden bekeken en besproken.


Conclusie daken:
Verhoging van de Rc-waarde van daken naar Rc 5,0 levert in de praktijk geen problemen op, en geeft voldoende energiewinst om kostenefficiënt te zijn. De isolatie van daken kan zonder grote meerkosten verder verhoogd worden naar 6,0.


Conclusie vloeren:
De verhoging van de Rc-waarde van vloeren naar Rc 5,0 levert in de praktijk geen problemen op. De energiewinst is echter gering en niet kostenefficiënt.


Conclusie gevels:
Verhoging van de Rc-waarde van gevels levert momenteel in de praktijk de meeste uitvoeringsproblemen op, door de grote hoeveelheid aansluitdetails bij deuren, ramen, dakaansluitingen en funderingsaansluitingen. Verhoging van de Rc naar 5,0 bij baksteen gevels met steenachtig binnenspouwblad leidt vooral bij midden- en hoogbouw tot kostenverhogingen, terwijl de energiewinst beperkt is. Een verhoging tot Rc 4,5 blijkt wel kostenefficiënt uit te voeren, door de gebruikelijke bouwdetails 'op te rekken'.

Terug