Hoe en wat: omgevingsvergunning

15-06-2015 13:20

Vergunning nodig? Doe de vergunningscheck.

In deze stap controleert u zelf of u melding- of vergunningplichtig bent. U doet dit door de locatie en de werkzaamheden op te geven en de check te doorlopen. Hier kunt u de vergunningscheck uitvoeren.

Aanvraag / melding

In deze stap geeft u alle informatie die het bevoegd gezag nodig heeft om te bepalen of u een omgevingsvergunning en/of een watervergunning krijgt en of u de werkzaamheden die vallen onder de meldingplicht (sloop) mag uitvoeren. De aanvraag/melding bevat gegevens over de aanvraag, de aanvrager, de gemachtigde en de locatie, een specificatie van de werkzaamheden en bijlagen. U vult de gegevens in voordat u de aanvraag/melding verstuurt. De aanvraag/melding is dan in de status Concept.

Behandelprocedure

Tijdens de status In behandeling beoordeelt het bevoegd gezag de ingediende aanvraag. Wanneer een aanvraag bestaat uit een omgevingsvergunning en een watervergunning, hebben deze meestal een apart behandelend bevoegd gezag. U hoeft zelf alleen iets te doen als het bevoegd gezag daar om vraagt.

Termijnen

Zowel binnen de omgevingsvergunning als de watervergunning gelden twee termijnen waarbinnen het bevoegd gezag een beslissing moet nemen op de aanvraag:

  • Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
  • Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 6 maanden. Binnen de eerste acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Het bevoegd gezag kan ook besluiten om de beslissing aan te houden. De aanvraag komt dan in de status Aanhouden beslissing. De beslistermijn wordt in dat geval opgeschort.

Meldingen

Wanneer u een melding indient (zowel een losse melding, als een melding die deel uitmaakt van de vergunningaanvraag) wordt deze naar het betreffende bevoegd gezag gestuurd. De melding krijgt dan de status Gemeld.

In sommige gevallen zal het bevoegd gezag nog bepaalde eisen aan de uitvoering van de werkzaamheden stellen. Na afronding van de werkzaamheden kan het bevoegd gezag controleren of u zich aan deze eisen hebt gehouden.

Beschikking

De beschikking is het besluit op uw vergunningaanvraag. Zodra tijdens de status In behandeling een beschikking wordt afgegeven, komt de aanvraag in de status Beschikking. U ontvangt dan de beschikking over uw aanvraag. De aanvraag blijft in deze status als in de beschikking staat dat er nog bijlagen moeten worden toegevoegd. Wanneer de aanvraag compleet is, komt deze in de status OLO dossier gesloten. Daarna kan het bevoegd gezag de aanvraag archiveren.

Voor meldingen krijgt u geen beschikking. Mocht het zo zijn dat een bevoegd gezag opmerkingen heeft op een melding of extra voorwaarden wil stellen, dan krijgt u hierover bericht.

Bezwaar of beroep aantekenen

Na bekendmaking van de beschikking hebt u zes weken om bezwaar of beroep aan te tekenen als u het niet eens bent met de beslissing. U kunt bezwaar aantekenen tegen een beschikking op een aanvraag die volgens de reguliere procedure is verlopen. Nadat u bezwaar hebt gemaakt, kunt u nog in beroep (bij de rechtbank) en eventueel hoger beroep (bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) gaan. Tegen een aanvraag die de uitgebreide procedure volgt, kunt u eerst zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen en na het besluit nog in beroep en hoger beroep gaan.

Bezwaar of beroep afwachten

Na bekendmaking van de beschikking kan een belanghebbende binnen een periode van zes weken bezwaar of beroep aantekenen tegen de genomen beslissing. Het is mogelijk dat dit bezwaar of beroep invloed heeft op de afgegeven beschikking. Daarom is het verstandig te wachten met het uitvoeren van de werkzaamheden tot in ieder geval zes weken na bekendmaking van de beschikking. In een aantal gevallen (bijvoorbeeld voor slopen of kappen) moet u wachten met het uitvoeren van de werkzaamheden tot deze termijn is verstreken, omdat deze werkzaamheden niet ongedaan gemaakt kunnen worden. U kunt de werkzaamheden in elk geval uitvoeren wanneer de beschikking onherroepelijk is geworden.

Is het Omgevingsloket voor jou geen gesneden koek of besteed je je kostbare tijd liever aan de realisatie van het bouwplan? Geef dit dan uit handen en laat Buro Toetz de aanvraag verzorgen. Vanaf €49,95 excl. BTW dienen wij jouw aanvraag compleet in via het Omgevingsloket.


Terug