Bouwbesluit aangepast

03-12-2015 09:51

Particulieren kunnen vanaf 1 juli 2015 eenvoudiger zelf een nieuw huis bouwen, nu de eisen in het Bouwbesluit 2012 worden versoepeld. Dat betekent bijvoorbeeld meer vrijheid bij het ontwerpen van trappen, de hoogte van plafonds en de omvang van de badkamer of de WC.

In het Bouwbesluit is artikel 1.12a opgenomen, uitzonderingen woonfunctie particulier opdrachtgeversschap.

Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen .3 , 4.4, 4.5 en 4.6 en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2,10e lid, artikel 6.10 niet van toepassingen. Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriftenn voor een bestaand bouwwerk van toepassingen.

Bouwen van studentenwoningen

Behalve voor particuliere woningen, wordt er ook een aantal eisen aan het bouwen van nieuwe studentenwoningen veranderd. Zo wordt de verplichting van een balkon en fietsenhok geschrapt. En gaat de eis voor de minimale oppervlakte van een woning van 18 m2 naar 15 m2.

Toegankelijkheid gebouwen gehandicapten

In samenspraak met organisaties van gehandicapten wordt in het aangepaste Bouwbesluit ook de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen met een publieksfunctie verbeterd. Zo hoort de hoofdingang vanaf 1 juli altijd rolstoeltoegankelijk te zijn. Voor de ruimte binnen in zo’n gebouw moet voortaan 80 procent toegankelijk zijn, voor winkels wordt dat 60 procent. Waar deze eisen technisch niet mogelijk zijn blijft de huidige eis van 40 procent gelden. Denk aan een voetbalstadion, bioscoop of theater.

Vluchtrouteaanduidingen

Het Bouwbesluit wordt ook gewijzigd op het punt van de vluchtrouteaanduidingen (artikel 6.24). In de huidige wettekst wordt verwezen naar vluchtrouteaanduidingen die voldoen aan NEN 6088. In de nieuwe versie geldt NEN 6088 nog steeds, maar dan voor bestaande bouwwerken. Voor te bouwen bouwwerken gaat NEN 3011 gelden.

De belangrijkste (verwachte) wijzigingen op een rij

Woonfunctie voor particulier eigendom
Voor de nieuwe woonfunctie in particulier eigendom zijn de volgende wijzigingen voorgesteld:

 • De bruikbaarheidsvoorschriften voor nieuwbouw van hoofdstuk 4 zijn niet van toepassing.
 • De nieuwbouwvoorschriften voor afscheidingen, trappen en hellingbanen (afd. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) zijn niet van toepassing.
 • De nieuwbouwvoorschriften voor daglichttoetreding (afd. 3.11) zijn niet van toepassing.
 • De verplichting tot aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas, en warmte (art. 6.10) is niet van toepassing. Er kan natuurlijk altijd op vrijwillige basis worden gekozen voor een dergelijke aansluiting.

Woonfunctie voor studenten
Voor de nieuwe woonfunctie voor studenten zijn de volgende wijzigingen voorgesteld:

 • Art. 3.17 ‘Geluidwering van een gemeenschappelijke verkeersruimte naar een aangrenzende woonfunctie’ is niet meer van toepassing.
 • Art. 4.1 ‘Vloeroppervlakte aan een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied’ mag 15 m2 i.p.v. 18 m2 bedragen.

Afdeling 2.9 ‘Beperking van het ontwikkelen van brand en rook’
Voor Afdeling 2.9 ‘Beperking van het ontwikkelen van brand en rook’ wordt de volgende wijziging voorgesteld: er geldt een vrijstelling van ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen aan de binnenzijde van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert.

Artikel 4.24 ‘Aanwezigheid toegankelijkheidssector’
Voor bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, logiesfunctie in een logiesgebouw en de winkelfunctie wordt de eis gewijzigd en geldt dat:

 • Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, tezamen met de gebruiksoppervlakte van andere in hetzelfde gebouw gelegen gebruiksfuncties waarvoor dit voorschrift geldt, groter is dan 250 m² (i.p.v. 400 m²) ligt 80% van de vloeroppervlakte aan een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie in een toegankelijkheidssector en ligt 5% van de logiesverblijven, op een geheel getal naar boven afgerond in een toegankelijkheidssector.
 • Voor winkelfunctie geldt 60% van de vloeroppervlakte.

Artikel 4.26 ‘Bereikbaarheid toegankelijkheidssector’
Voor bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, logiesfunctie in een logiesgebouw en de winkelfunctie wordt de eis gewijzigd en geldt dat ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector die rechtstreeks bereikbaar is vanaf het aansluitend terrein de hoofdtoegang is van het bouwwerk.

Artikel 4.30 ‘Buitenberging’
Dit artikel wordt gewijzigd en alleen bij studentenhuisvesting en zorghuisvesting wordt wel een buitenberging voorgeschreven, maar daaraan worden in artikel 4.31 geen specifieke eisen gesteld.

Artikel 4.34 ‘Buitenruimte’
Dit artikel wordt gewijzigd en is niet van toepassing op een woonfunctie voor studenten en een woonfunctie voor zorg.

Artikel 4.7 ‘Opstelplaatsen’
Dit artikel wordt gewijzigd. Voortaan geldt dat voor een woonfunctie voor zorg er geen verplichting meer is om een opstelplaats voor een aanrecht/kooktoestel te realiseren.

Artikel 6.24 ‘Vluchtrouteaanduiding’
Dit artikel wordt gewijzigd en voorgesteld wordt om een onderscheid aan te brengen tussen nieuwbouw en bestaande bouw en wel als volgt:

 • Bij nieuwbouw moet de vluchtrouteaanduiding voldoen aan NEN 3011 ‘Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte’.
 • Bij bestaande bouw moet de vluchtrouteaanduiding voldoen aan NEN 6088 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Veiligheidssignalering - Vluchtroute-aanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden’.

Artikel 7.11a ‘Hulp bij ontruiming bij brand’
Dit is een nieuw artikel en wel als volgt.

 • In een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, in een bouwwerk met een vergunning voor brandveilig gebruik en in een bouwwerk waarvoor een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 1.18 is gedaan zijn voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Dit is niet van toepassing op een woonfunctie voor zorg met zorg op afspraak of met zorg op afroep, als bedoeld in bijlage I.

Artikel 7.23 ‘Kooldioxidemeter’
Dit is een nieuw artikel en hierbij geldt het volgende:

 • Een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs heeft een kooldioxidemeter.
 • Dit is niet van toepassing op een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs gebouwd voor 01-07-2015.
Terug